index
NameDescriptionOwnerIdleLinks
platform/core/system/dlogDomain: System / System Framework;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>10 monthssummarylogtree
platform/core/system/docker-adaptorDomain: System / Docker Framework; Licenses: Apache-2.0;hwajeong son <hwajeong.son@samsung.com>, HyungJun Choi <hj210.choi@samsung.com>, park jiehwan <jiehwan.park@samsung.com>, Wansu Yoo <wansu.yoo@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/system/docker-launcherDomain: System / Docker Framework; Licenses: Apache-2.0;hwajeong son <hwajeong.son@samsung.com>, HyungJun Choi <hj210.choi@samsung.com>, park jiehwan <jiehwan.park@samsung.com>, Wansu Yoo <wansu.yoo@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/system/dumpsysDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Karol Lewandowski <k.lewandowsk@samsung.com>, Kunhoon Baik <knhoon.baik@samsung.com>19 monthssummarylogtree
platform/core/system/edge-home-orchestration-serviceDomain: System / Edge Framework; Licenses: Apache-2.0;JungYong Kim <jyong2.kim@samsung.com>, Mukunth A <a.mukunth@samsung.com>, Wansu Yoo <wansu.yoo@samsung.com>14 monthssummarylogtree
platform/core/system/edge-orchestrationDomain: System / Edge Framework; Licenses: Apache-2.0;DAEKEN KWON <daeken.kwon@samsung.com>, JungYong Kim <jyong2.kim@samsung.com>, Wansu Yoo <wansu.yoo@samsung.com>2 yearssummarylogtree
platform/core/system/factory-resetDomain: System / Base;Donghun Kwak <dh0128.kwak@samsung.com>, hyunjee Kim <hj0426.kim@samsung.com>, JinWang An <jinwang.an@samsung.com>, Kiseok Chang <kiso.chang@samsung.com>5 yearssummarylogtree
platform/core/system/faultdDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Krzysztof Opasiak <k.opasiak@samsung.com>, Lukasz Stelmach <l.stelmach@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/feedbackdDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, Jung <pr.jung@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/haptic-module-tizenDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/initrdDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/initrd-flashDomain: System / Kernel; Licenses: Apache-2.0, GPL-2.0;Dongwoo Lee <dwoo08.lee@samsung.com>, Inki Dae <inki.dae@samsung.com>, Jaehoon Chung <jh80.chung@samsung.com>, Seung-Woo Kim <sw0312.kim@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/system/initrd-fotaDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Kunhoon Baik <knhoon.baik@samsung.com>, Sunmin Lee <sunm.lee@samsung.com>6 dayssummarylogtree
platform/core/system/initrd-recoveryDomain: System / Kernel; Licenses: Apache-2.0;Jaehoon Chung <jh80.chung@samsung.com>, Junghoon Kim <jhoon20.kim@samsung.com>, Seung-Woo Kim <sw0312.kim@samsung.com>, sungguk na <sungguk.na@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/journalDomain: System / System Framework;7 yearssummarylogtree
platform/core/system/kdbus-busDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/libdbuspolicyDomain: System / IPC;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/libdevice-nodeDomain: System / System Framework Device Management; Licenses: Apache-2.0;Chang Joo Lee <changjoo.lee@samsung.com>, Woo Chang Kim <wchang.kim@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/libhapticDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/libsf-commonDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/libslp-pmDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/libslp-sensorDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/libslp-sysmanDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/libstorageDomain: System / System Framework;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/libsviDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, Jung <pr.jung@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/libsyscommonDomain: System / System Framework Device Management; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, Jung <pr.jung@samsung.com>5 yearssummarylogtree
platform/core/system/libsystemDomain: System / System Framework Device Management; Licenses: Apache-2.0;Chang Joo Lee <changjoo.lee@samsung.com>, Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, Jung <pr.jung@samsung.com>5 yearssummarylogtree
platform/core/system/libtlm-nfcDomain: System / System Framework; Licenses: LGPL-2.1+;Woo Chang Kim <wchang.kim@samsung.com>, Yunmi Ha <yunmi.ha@samsung.com>7 yearssummarylogtree
platform/core/system/libtotaDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0, BSD-2-Clause;Kunhoon Baik <knhoon.baik@samsung.com>, Sunmin Lee <sunm.lee@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/libtrackerDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, INSUN PYO <insun.pyo@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/locales-initDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/log_dumpDomain: System / System Tools; Licenses: Apache-2.0;Kunhoon Baik <knhoon.baik@samsung.com>22 monthssummarylogtree
platform/core/system/mempsDomain: System / System Tools;Hyeongsik Min <hyeongsik.min@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/mode-managerDomain: System / System Framework Device Management; Licenses: Apache-2.0;Chang Joo Lee <changjoo.lee@samsung.com>, Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/system/modesDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Youngjae Shin <yj99.shin@samsung.com>17 monthssummarylogtree
platform/core/system/modes-pluginsDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Youngjae Shin <yj99.shin@samsung.com>17 monthssummarylogtree
platform/core/system/oma-dm-agentDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/oma-ds-agentDomain: Service Framework / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/passDomain: System / Kernel; Licenses: Apache-2.0;Chanwoo Choi <cw00.choi@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/peripheral-busDomain: System / System Tools; Licenses: Apache-2.0;Hyeongsik Min <hyeongsik.min@samsung.com>, jino cho <jino.cho@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/power-managerDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/resourcedDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, INSUN PYO <insun.pyo@samsung.com>10 monthssummarylogtree
platform/core/system/resourced-headlessDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, INSUN PYO <insun.pyo@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/rw-verifierDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Kunhoon Baik <knhoon.baik@samsung.com>, Sunmin Lee <sunm.lee@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/sdbdDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/sensor-frameworkDomain: System / Uncategorized;8 yearssummarylogtree
platform/core/system/sensordDomain: Service Framework / Sensor;Mu-Woong Lee <muwoong.lee@samsung.com>18 monthssummarylogtree
platform/core/system/session-utilsDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>4 yearssummarylogtree
platform/core/system/setup-adaptorDomain: System / System Tools; Licenses: Apache-2.0;Alexey Shulga <a.shulga@samsung.com>, hwajeong son <hwajeong.son@samsung.com>, Namsu Lee <nshero.lee@samsung.com>, park jiehwan <jiehwan.park@samsung.com>, Siddarth KM <siddarth.km@samsung.com>, Soyoung kim <sy1124.kim@samsung.com>, Wansu Yoo <wansu.yoo@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/system/stability-monitorDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Kunhoon Baik <knhoon.baik@samsung.com>23 monthssummarylogtree