summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2013-02-08Update to 0.0.12submit/trunk/20130208.140653submit/tizen/20130517.020700submit/tizen/20130509.173416submit/tizen/20130503.190426submit/tizen/20130503.184343accepted/trunk/20130208.141419accepted/tizen/20130520.095137accepted/tizen/20130503.223757Anas Nashif2-1/+4
2013-02-08fixed %post section, call fc-cacheAnas Nashif1-5/+4
2013-02-08changelogAnas Nashif1-0/+5
2013-02-08 do not use make_install macroAnas Nashif1-1/+1
2013-02-08define used macrosAnas Nashif1-1/+6
2013-02-08add packaging filesAnas Nashif2-0/+58
2013-02-08Imported Upstream version 0.0.12upstream/0.0.12upstreamAnas Nashif7-225/+425
2012-12-08Imported Upstream version 0.0.11upstream/0.0.11Anas Nashif24-0/+43851