index
NameDescriptionOwnerIdleLinks
platform/core/csapi/elm-sharpDomain: Dotnet / UI; Licenses: Apache-2.0;hobum kwon <hobum.kwon@gmail.com>, Jeonghyun Yun <jh0506.yun@samsung.com>, Kangho Hur <kangho.hur@samsung.com>, Seungkeun Lee <sngn.lee@samsung.com>, WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/csapi/logDomain: System / System Framework; Licenses: Apache-2.0;Hyotaek Shim <hyotaek.shim@samsung.com>, WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/csapi/meta-packageDomain: Dotnet / Common; Licenses: Apache-2.0;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/csapi/opentkDomain: Dotnet / API; Licenses: MIT;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>14 monthssummarylogtree
platform/core/csapi/tizenDomain: Dotnet / API; Licenses: Apache-2.0;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/csapi/tizenfxDomain: Dotnet / Frameworks; Licenses: Apache-2.0;hobum kwon <hobum.kwon@gmail.com>, WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>5 weekssummarylogtree
platform/core/csapi/xamarin-forms-extensionDomain: Dotnet / UI; Licenses: MIT;hobum kwon <hobum.kwon@gmail.com>, Kangho Hur <kangho.hur@samsung.com>, Seungkeun Lee <sngn.lee@samsung.com>, WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/core/dotnet/build-toolsDomain: Dotnet / Common; Licenses: Apache-2.0;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/upstream/libHarfBuzzSharpDomain: Dotnet / API; Licenses: MIT;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>14 monthssummarylogtree
platform/upstream/libSkiaSharpDomain: Dotnet / API; Licenses: BSD-3-Clause;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>14 monthssummarylogtree
platform/upstream/nodejsDomain: Web Framework / Common;WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>2 yearssummarylogtree
platform/upstream/referenceassemblies-pclDomain: Dotnet; Licenses: Microsoft's EULAWonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree
platform/upstream/xamarin-formsDomain: Dotnet / UI; Licenses: MIT;hobum kwon <hobum.kwon@gmail.com>, Kangho Hur <kangho.hur@samsung.com>, Seungkeun Lee <sngn.lee@samsung.com>, WonYoung Choi <wy80.choi@samsung.com>3 yearssummarylogtree